ថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពឺសម្រាលកូនភ្លោះ២នាក់គឺ Rumi ហេីយនិង Sir

កំពូលដារាចំរៀង Beyonce បានប្រកាសជ្រេីស រេីសអ្នកមេីលថែកូនរបស់ខ្លួន ឬ ម៉ែដោះ(Nanny) ចំនួន៦នាក់។

បេីតាមសារពត័មានជាច្រេីនបានអោយដឹងថា ប្រាក់ខែដែល Beyonce អោយអ្នកមេីលថែរទាំង៦នាក់នោះគឺរហូតដល់១សែនដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ។

ដោយសារតែកូនទាំង២របស់ខ្លួនគេងម៉ោងខុសគ្នាទេីបBeyonceសម្រេចចិត្តជួលអ្នកមេីលថែបីនាក់ក្នុងកូនម្នាក់ ដែលអ្នកទាំងបីអ្នកនោះនឹងធ្វើការនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរប្រាំបីម៉ោងម្ដង។