លោកអ្នកប្រាកដជាបានដឹងពឺ Pi Pay​​ ដោយសារថ្មីៗនេះ Pi Payបានសាហការណ៍ជាមួយដៃគូរជាច្រេីនផ្ដល់នៅការបញ្ចុះតំលៃ​ជាច្រេីនចាប់ពឺ២០%​រហូតដល់៥០%ប៉ុន្តែមានមនុស្សជាច្រេីនកំពុងតែមានការងេីយឆ្ងល់ពឺការប្រេីរប្រាស់ជា ពិសេសការបញ្ចូលលុយផ្ទាល់តែម្ដង។ដូចនេះហេីញថ្ងៃនេះយេីងនឹងណែនាំលោកអ្នកពឺរបៀបប្រេីរប្រាស់ Pi Pay

ជំហានទី១: លោកអ្នកត្រូវធ្វេីការទាញយក Pi Payចេញពឹទូរស័ព្ទដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់​ https://goo.gl/NTmkqG (សំរាប់ IOS) https://goo.gl/NTmkqG (សំរាប់​ Android)

ជំហានទី២: បន្ទាប់ពឺធ្វេីការទាញយករួចរាល់​លោកអ្នកត្រូវបេីកកម្មវីធី Pi Pay ហេីយធ្វេីការ ចុះឈ្មោះដោយគ្រាន់តែចុចលេីពាក្យ Register ហេីយធ្វេីតាមការណែនាំ​ដូចជាការបំពេញ​ឈ្មោះនិងលេខទូរស័ព្ទជាការស្រេច

ជំហានទី៣: បន្ទាប់ពឺរធ្វេីការចុះឈ្មោះហេីយលោកអ្នកនឹងចូលទៅកាន់កម្មវីធី Pi Pay។លោកអ្នកត្រូវតំម្រូវអោយបង្គេីតគណនីយ Pi Pay ដេីម្បីប្រាស់ប្រាស់ក្នុងការទិញទំនិញណាមួយ ដោយចូលទៅបំពេញលក្ខខណ្ទមួយចំនួនដោយគ្រាន់តែចុចលេីពាក្យថា​ Bill​ បន្តាប់មកចុចលេីពាក្យ​​ Yes- Let’s Go ហេីយលោកអ្នកត្រូវបំពេញតាមការណែនាំរួចជាការស្រេច។

ជំហានទី៤: បន្ទាប់ពឺបង្កេីតគណនីយ​ Pi Pay រួចរាល់ហេីយ​លោកអ្នកត្រូវបញ្ចូលទឹកប្រាក់ទៅក្នុងគណនីយរបស់លោកអ្នក (ទឹកប្រាក់ដែលអាចបញ្ចូលគឺមិនកំណត់នោះទេ) លោកអ្នកអាចធ្វេីការបញ្ចូលទឹកប្រាក់​ក្នុងគណនីរបស់លោកអ្នកតាមរបៀបពឺរយ៉ាង។​ទី១គឺ​ស្វែងរក Pi Pay Hubs នៅតាមបណ្តាហាងដៃគូរបស់Pi Payដូចជា Domino Pizzaជាដេីម ហើយបញ្ជាក់ពីគោលបំណងរបស់លោកអ្នក ពួកគេនឹងណែនាំពីរបៀបដាក់ប្រាក់ចូល។

ទី២គឺស្វែងរកម៉ាសីុន Pay&Go ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត(លើកលែងម៉ាសីុនដែលស្ថិតនៅជំុវិញធនាគារ ABA) ហើយធ្វើតាមរបៀបខាងក្រោម:​​​                                                                                                         – ចុចលើពាក្យថា “Money Transfer”

– ជ្រើសរើស Pi Pay

– បញ្ចូលលេខគណនី (លេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកបានចុះឈ្មេាះ)

– ជ្រើសរើសចំនួនទឹកប្រាក់ដែលលោកអ្នកចង់ដាក់បញ្ចូល

– បញ្ជាក់គណនីរបស់អ្នក ហើយដាក់សាច់ប្រាក់ចូល

– យកវិក្កយប័ត្រ ហើយជាកាស្រេច!!!

19554185_1053650658102354_918532378870471278_n