១-​ជឿជាក់លេីខ្លួនឯង                                         ជឿជាក់លេីខ្លួនឯងប្រសេីរជាងជឿរជាក់លេីអ្នកដទៃអ្នកត្រូវយកគំនិតមួយចំនួនរបស់អ្នក ដទៃចេញពីខ្លួនរបស់យេីង។អ្នកត្រូវចាំថាទោះបីមានអ្នកណាមកប្រាប់ ឬហាមឃាត់អ្នក​​​ អ្នកត្រូវ គិតអោយបានល្អិតល្អន់ជាមុនសិនព្រោះថាមានមនុស្សមួយចំនួនដែលចូលចិត្ត​ផ្ចាញផ្ចាលនិងគិត មិនល្អពីអ្នក​​

២-​​ មេរៀនជីវិត                                                   អ្នកត្រូវគិតថាទោះបីជាលទ្ធផលយ៉ាងណាក៏ដោយមិនថាល្អឬអាក្រក់អ្នកត្រូវបន្តធ្វេីអ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វេី ព្រោះថាវាគឺជាមេរៀនជិវិតមួយដែលអ្នកអាចយកវា មកធ្វេីជាបទពិសោធន៍ទៅថ្ងៃមុខ។​

៣-ទំនុកចិត្តនិងភាពជឿជាក់លេីខ្លួនឯង           នៅពេលដែលអ្នកជឿជាក់លេីខ្លួនឯង​អ្នកនឹងក្លាយជាបុគ្គលមួយរូបដែលមានទំនុកចិត្តលេីខ្លួនឯង​និងក្លាហានអាចប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គ

៤-ភាពជោគជ័យ                                                ការជឿជាក់លេីខ្លួនឯងគឺជាចំនុចចាប់ផ្ដេីមនៃភាពជោគជ័យ។បេីងយេីងក្រឡេកមេីលបុគ្គលជោគជ័យជាច្រេីនវិញ​ពួកគឺមានចំណុចមួយដូចគ្នាគឺ​​ការជឿជាក់លេីខ្លួនឯង

5-ខ្លួនឯងដេីម្បីខ្លួនឯង ​​​​​​                                      អ្នកនឹងក្លាយជាកំលាំងចិត្តដ៏ធំមួយសំរាប់ខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ដោយមិនចាំបាច់មកអង្គុយចាំនរណាម្នាក់មកផ្ដល់ កំម្លាំងចិត្តអោយអ្នកនោះទេ

៦-ចាប់ផ្ដេីមចេញពីខ្លួនយេីង                                     អ្នកត្រូវសួរខ្លួនឯងថា​”​តេីអ្នកណាមកជឿយេីងបេីយេីងមិនជឿខ្លខ្លួួនឯងផងនោះ?”