ប៉ុន្នានថ្ងៃនេះ​ អ្នកប្រេីប្រាស់អ៊ីនធឺណិត​ហាក់បីដូចជាមាន​ប្រតិកម្មជាមួយ​តារាសម្ដែងនិងបង្ហាញ​ម៉ូតម្នាក់​គឺ​ កញ្ញា ដួង ម៉ានិច។​​ គ្រាន់តែកញ្ញាបានទៅធ្វេីការហាត់ប្រាណសោះ​អ្នកប្រេីប្រាស់​អ៊ីនធឺណិត​មួយចំនួន​បានរិះគន់​នាងយ៉ាង​ចាស់ដៃ។

មានមនុស្សមួយចំនួនបាននិយាយថា​ ដួង ម៉ានិច ទៅហាត់ប្រាណសោះប៉ុន្តែបែរជាខំទយគទខ្លាំងខុសពីធម្មតាទៅវិញ។ចំណែកអ្នកខ្លះវិញបាននិយាយរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃតែម្ដង។

តេីអ្នកទាំងអស់គ្នាគិចយ៉ាងណាដែរ?

ទស្សនាជាវីដេអូហាត់ប្រាណរបស់ដួងម៉ានិចនៅទីនេះ