ធ្លាប់តែលឺគេនិយាយគ្នាពីបទចំរៀងដែលមានអ្នកចូលរួមទស្សនាច្រេីនជាងគេនិងមានគេចុច Like ច្រេីនជាងគេមែនទេ?​ ថ្ងៃនេះយេីងនឹងនាំលោកអ្នកទៅមេីលបទចំរៀងទាំង១០បទដែលមានអ្នកចុច Dislike ច្រេីនជាងគេនៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube។​

១០- Miley Cyrus- We can’t Stop ១.៣១លាន dislikes

៩- Nicki Minaj- Anacoda ១.៣៧លាន dislikes

៨-​ Miley Cyrus- Wrecking Ball ១.៤០លាន dislikes

៧- Luis FOnsi- Despacito ១.៥៦លាន dislikes

៦- Jacob Sartorius- SweatShirt ១.៧៨លាន dislikes

៥- ​PSY- Gangnam Style ១.៨៦លាន dislikes

៤- Jake Paul- It’s everything bro ២.១១លាន dislikes

៣- Bibi H-  How it is (Wap bap..) ២.៤៩លាន​ dislikes

២- Rebecca Black- Friday ២.៧៧លាន dislikes

១- Justin Bieber- Baby ft. Lucacris