ដំណឹងល្អសំរាប់អតិថជននិងអ្នកដែលចង់ធ្វេីជាម្ចាស់របស់ស្បែកជេីងដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់មាក់ Crocs។

Cក្នុងកាសខួបទី១៥ឆ្នាំរបស់ស្បែកជេីង Crocs​ តំណាងចែកចាយស្បែកជេីងម៉ាកល្បីនៅកម្ពុជា បានដាក់ ការបញ្ចុះតំលៃយ៉ាងពិសេសដល់អតិថជនកម្ពុជា។

កម្មវិធីីបញ្ចុះតំលៃនេះគឺលោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃរហូតដល់ 10% ភ្លាមៗដោយគ្រាន់តែ​អ្នក​ធ្វេីការបិច្ចាគស្បែកជេីងថ្មីនិងចាស់របស់អ្នកចំនួនចាប់ពីមួយគូរឡេីងទៅនៅគ្រប់សាខារបស់ស្បែកជេីង Crocs ។​គួបញ្ចាក់ថាស្បែកជេីងដែលលោកអ្នកអាចបរិច្ចាគបាននោះគឺមិនប្រកាន់ពីម៉ាកអ្វីនោះទេ​ហេីយស្បែកជេីងទាំងនោះនឹងត្រូវបានបរិច្ចាគទៅដល់កុមារកម្ពុជាយេីង។

កម្មវិធីនេះមានសពុលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី៨ ខែ កញ្ញា​ ឆ្នាំ២០១៧។

កំុភ្លេចយកស្បែកជេីងរបស់អ្នកទៅបរិច្ចាគនៅ​គ្រប់សាខារបស់ Crocs  ដេីម្បីទទួលបានការបញ្ចុះ​តំលៃពិ​សេសក៏ដូចជាជួលដល់កុមារនៅប្រទេសកម្ពុជាយេីងផងដែរ។